VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

 

Mərkəzi bankçılıq və pul siyasəti

Kursun məqsədi müasir mərkəzi bankçılığın məqsədi və rolu, mərkəzi bankçılıqda siyasət qərarlarının qəbul edilməsi, pul siyasətinin rejimiləri, post böhran dövrü üçün pul siyasətinin strateji çərçivəsi, monetar transmissiya mexanizmi, modeli əsasında monetar və fiskal siyasət çərçivəsinin hazırlanması və siyasət quruculuğunda gözləntilərin roluna dair nəzəri bilikləri təqdim etməkdən ibarətdir.

Fənn 2020-ci ildə təqdim ediləcək.

Kursun məqsədi müasir mərkəzi bankçılığın məqsədi və rolu, mərkəzi bankçılıqda siyasət qərarlarının qəbul edilməsi, pul siyasətinin rejimiləri, post böhran dövrü üçün pul siyasətinin strateji çərçivəsi, monetar transmissiya mexanizmi, modeli əsasında monetar və fiskal siyasət çərçivəsinin hazırlanması və siyasət quruculuğunda gözləntilərin roluna dair nəzəri bilikləri təqdim etməkdən ibarətdir.

Fənn 2020-ci ildə təqdim ediləcək.