VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

İctimai profil

Şaiq Adıgözəlov istifadəçinin şəkili

Şaiq Adıgözəlov

QISA BİOQRAFİYA

Təhsil: 1995-1999-cu illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin "Maliyyə və kredit” fakültəsinin bakalavr, 1999-2001-ci isə illərdə həmin magistr pilləsini bitirmişdir. 

2011-ci ilin oktyabr ayından 2012-ci ilin iyun ayına qədər Fulbright proqramı ilə Boston Universitetinin "İqtisadiyyat” departamentində tədqiqatla məşğul olmuşdur.

2005-ci ildən iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktorudur.


İş təcrübəsi: Əmək fəaliyyətinə 2002-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunda tədqiqatçı kimi başlamışdır.

2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunda çalışmışdır. 

2005-ci ildən hal-hazıradək Azərbaycan Respublikasında Mərkəzi Bankında müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 

2013-cü ildən Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Makroiqtisadi Tədqiqatlar departamentinin direktoru vəzifəsində çalışır.


TƏDQİQAT SAHƏLƏRİ  

Ümumilikdə aparıcı daxili və xarici elmi jurnallarda nəşr edilmiş 30-a yaxın elmi məqalənin müəllifidir.

Tədqiqat maraqları: makro və monetar iqtisadiyyat, inkişaf maliyyəsi, makroiqtisadi modelləşdirmə və s.

Son illərdə həyata keçirdiyi tədqiqat işləri: Azərbaycan üçün kritik inflyasiya səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi; Pul siyasətinin iqtisadiyyata simmetrik və assimmetrik ötürücülüyünün qiymətləndirilməsi; İxrac və idxal funksiyalar üzrə qiymət elastikliyinin qiymətləndirilməsi və s. sahələrdə aparılmış tədqiqat işlərinin müəllifidir.

Hazırda işlədiyi tədqiqat işi: Dinamik-Stoxastik Ümümi Tarazlıq, Bayez əsaslı inflyasiyanın proqnozlaşdırılması kimi modellərin qurulmasında və monetar transmissiyanın makroiqtisadi effektlərinin tədqiqində iştirak edir.  

İstifadəçinin kursları

Kurs haqqında:Kursda Bazel III-ün yaranmasına ehtiyac, kapitalın tərkib elementləri, yeni kapital adekvatlığı standartları, leverec əmsalı və likvidliklə bağlı Bazel III standartlarında təklif edilən yeniliklər haqqında məlumat verilir.Mövzular:1. Bazel II-nin çatışmazlıqları və Bazel III-ün ...
Bazel III
Bu kurs maliyyə sahəsində peşəkar karyera qurmaq istəyənlər üçün faydalı olacaqdır. Kurs ərzində nəzəri biliklərlərlə yanaşı, eyni zamanda beynəlxalq aləmdə tanınmış bankların təcrübələri və öz şəxsi təcrübəmdəm əldə etdiyim məlumatları sizinlə bölüşəcəyəm. Kurs əsasən 3 hissədən ibarətdir: ...
Maliyyə sistemi, maliyyə bazarları və maliyyə vasitəçiliyi
Mütəşəkkil maliyyə bazarları sistemi olmadan müasir kapitalist iqtisadiyyatını təsəvvür etmək mümkün deyil desəm yenilik olmaz. Ali canlılarda qan dövranı bütün daxili və xarici üzvlərin sağlam fəaliyyətinin təmin edilməsində hansı rolu oynayırsa, müasir kapitalist iqtisadiyyatında maliyyə ...
Maliyyə bazarları və maliyyə institutları
Asılılq və sıx münasibətlər nəticəsində vahid sistemə malik olan qlobal iqtisadiyat formalaşıb.Dünya iqtisadiyyatı beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə və beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak edən milli iqtisadiyyatların məcmusunu təşkil edir.  Fənnimizin əsas məqsədi qlobal iqtisadiyyatın inkişaf ...
Dünya iqtisadiyyatı
Pul və banklar fənninə daxil olan mövzular bütün dinləyicilərikifayət qədər çevik, lakin müfəssəl materiallarla təmin edir.Pul və banklar fənni əsas nəzəri kurslardan biri olmaqla pul, kredit, bank sistemi, bank olmayan kredit təşkilatları, beynəlxalq valyuta münasibətləriv haqqında ...
Pul və banklar
Dövlət büdcəsi gəlirlərində xüsusi çəkisi yüksək olan dövlət vergiləri barədə qanunvericilik normalarının öyrənilməsi və bu vergilərin praktikada tətbiq məsələlərinin araşdırılması daim diqqətdə saxlanan məqamlardandır. Belə ki, qanunvericiliyin müddəalarının tam mənimsənilməsi və düzgün olaraq ...
Vergitutmanın praktiki aspektləri
Vergitutma sosial-iqtisadi həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir. Artıq nəinki iş adamları və mühasiblər, hətta vətəndaşlar da vergi sistemindəki yeniliklər və vergilərin düzgün hesablanması barədə məlumatlı olmağa çalışır.  Hər bir kəs, hər bir vətəndaş vergi ödəyir. Lakin biz vergilərlə ...
Vergilər və vergitutma
Bu təlim makroiqtisadiyyatın əsaslarına nəzər yetirməklə  qiymətlər, gəlir, məşğulluq və istehsal kimi  göstəricilərin təhlilini əhatə edir. Həmçinin, müxtəlif iqtisadi məktəblərin yanaşmalarını nəzərə almaqla məcmu təklif və tələb, iqtisadi fluktuasiyalar və artım, pul və bankcılıq, ...
Makroiqtisadiyyat
Mən sizi iqtisadiyyatın  maraqlı sahələrindən biri olan inkişaf iqtisadiyyatı ilə tanış etmək istəyirəm. İnkişaf iqtisadiyyatı rifahın yaxşılaşmasına xidmət edən bütün   iqtisadi, sosial, siyasi, institusional məsələləri qarşılıqlı şəkildə öyrənir. Bazar mexanizmləri, dövlət və  özəl sektor ...
İnkişaf iqtisadiyyatı
Kursun məqsədi bank sistemi və maliyyə bazarı arasında qarşılıqlı əlaqə və onun makroiqtisadi effektlərinin öyrənilməsidir. Burada aktivlərin qiyməti, maliyyə bazarlarında faiz dərəcəsinin determinantları, zaman və risk strukturu, fond bazarı, rasional gözləntilər nəzəriyyəsi və s. kimi ...
Bank sistemi və maliyyə bazarları
Kurs dövlət maliyyəsi və siyasətinin (dövlət maliyyəsinin nəzəri və ideoloji əsasları, xərc-gəlir təhlili, büdcə parametrlərinin təhlili və proqnozları, fiskal siyasət və dayanıqlıq, vergi nəzəriyyəsi və praktikası, vergi siyasəti və vergi yükü, vergi menecmenti, orta müddətli büdcə siyasəti və s...
Dövlət maliyyəsi
"Statistika  fənninə giriş" kursuna xoş gəlmisiniz.Statistika fənni deyəndə bəlkə də bir çoxlarınız riyazi düsturlar, hesablamalar, ehtimallar və s. "Yox, bu mənlik deyil!" deyə düşünürsünüz. Bizim sizə tədqim etdiyimiz statistika kursunda siz statistik məlumatlarla və sorğularla  işləməyi, ...
Statistika
Müasir şirkətin məqsədi nədir və bu məqsədə çatmaq üçün şirkət hara investisiya etməlidir? Bu investisiyanı etmək üçün maliyyələşməni haradan tapmalıdır? Sonda, investisiyadan gəlirlər investorlar arasında necə bölüşdürülməlidir? Bu tip suallara cavab vermək üçün korporativ maliyyə fənni üzrə 15 ...
Korporativ maliyyə
Təlim haqqındaTəlim iştirakçıların ekonometrika elminin zaman sıraları bölməsinin xüsusən də modelləşdirmə və proqnozlaşdırma istiqamətində müasir tətbiqi üsullardan istifadə edərək bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədi daşıyır. Mühazirələr  zaman sıraları bölməsinin əsas nəzəri ...
Ekonometrik modelləşdirmə və proqnozlaşdırma