VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

İctimai profil

prof.N.N.Xudiyev

Nizami Xudiyev

Təhsil:

Azərbaycan Xalq Təssərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) maliyyə-kredit ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra sığorta sistemində gənc mütəxəssis kimi işləyib.

1985-1988-ci illərdə Leninqrad Maliyyə-İqtisad Universitetinin maliyyə ixtisası üzrə əyani aspirantı olub.

1988-ci ildə Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) şəhərində sığorta mövzusunda maliyyə, pul tədavülü və kredit ixtisası üzrə namizədlik disserasiyası müdafiə edib.
İş təcrübəsi: 

1989-cu ildən İqtisad Universitetinin "Maliyyə” kafedrasında müəllim fəaliyyətinə başlayıb, 1996-cı ildə dosent elmi adı alıb.

2005-ci ildə İqtisad Universitetinin "Maliyyə” kafedrasında milli sığorta bazarının problemlərinə həsr olunmuş elmlər doktoru dissertasisının ilkin müzakirəsindən uğurla keçib,
2010-cu ildə universitetin Dissertasiya Şurasında müdafiə edib.

2011-ci ildə AR Prezidenti yanında AAK-ın qərarı ilə iqtisad üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi, 2017-ci ildə professor elmi adı verilib.

Sığorta məsələlərinə dair 70-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 2 dərslik, 2 dərs vəsaiti, 2 metodiki göstəriş, monoqrafiya və onlarla elmi məqalənin müəllifidir.

UNEC Elmi-Metodik Şurasının, Dissertasiya Şurasının və fakültə Elmi Şurasının üzvudür.

İstifadəçinin kursları

Müasir inkişaf etmiş cəmiyyətləri sığortasız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Əbəs deyildir ki, bəzən ölkədə sığorta işinin inkişaf səviyyəsi həmin ölkələrin sivil-mədəni inkişaf səviyyəsinə bərabər tutulur.Artıq çoxdan bəllidir ki, sığorta işinin müasir məhsuldar biznes fəlsəfəsini  ancaq ...
Sığorta
Kursun məqsədi beynəlxalq iqtisadiyyatın əsaslarına dair nəzəri və praktiki biliklər biliklər verməkdən ibarətdir. Benəlxalq iqtisadiyyat kursu 2 hissədən ibarətdir: beynəlxalq mikroiqtisadiyyat və beynəlxalq makroiqtisadiyyat. Beynəlxalq mikroiqtisadiyyat çərçivəsində biz əmtəələrin və istehsal ...
Beynəlxalq iqtisadiyyat