VİRTUAL TƏHSİL PLATFORMASI

İctimai profil

Nigar Jafarova istifadəçinin şəkili

Nigar Jafarova

QISA BİOQRAFİYA

Təhsil:2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin "Maliyyə” fakültəsinin bakalavr pilləsini bitirmişdir. 

2013-2014-cü illərdə İngiltərənin Şeffild Universitetində "Biznes maliyyəsi və iqtisadiyyat" ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır.

İş təcrübəsi: 2014-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında iqtisadçı kimi çalışmışdır. Həmçinin, ali təhsil müəssisələrində Bank işi fənninin tədrisi ilə də məşğuldur.

TƏDQİQAT SAHƏLƏRİ  

Tədqiqat maraqları: monetar iqtisadiyyat, makroiqtisadiyyat, modelləşdirmə, bank işi

Son illərdə həyata keçirdiyi tədqiqat işləri:

"Neft ixrac edən MDB ölkələrində məzənnənin inflyasiya və onun komponentlərinə ötürücülüyü” İHEİD İşçi məqalələr silsiləsi 06-2017, Cenevrə Ali İqtisad İnstitutu (Vüqar Rəhimovla birgə)

"Neft ixrac edən ölkələrdə neft qiymətlərinin inflyasiyaya ötürücülüyü” İHEİD İşçi məqalələr silsiləsi 01-2016, Cenevrə Ali İqtisad İnstitutu (Tural Kərimli, Heyran Əliyeva və Salman Hüseynov ilə birgə)

Hazırda işlədiyi tədqiqat işi: Məzənnə dəyişiklikləri və idxal qiymətləri arasındakı əlaqə

İstifadəçinin kursları

Kurs haqqında:Kursda Bazel III-ün yaranmasına ehtiyac, kapitalın tərkib elementləri, yeni kapital adekvatlığı standartları, leverec əmsalı və likvidliklə bağlı Bazel III standartlarında təklif edilən yeniliklər haqqında məlumat verilir.Mövzular:1. Bazel II-nin çatışmazlıqları və Bazel III-ün ...
Bazel III
"Menecerlər üçün iqtisadiyyat" fənnində makro və micro iqtisadiyyatın nəzəri məsələləri menecerial səviyyədə öyrədilir. Kursun materiallarını ümumilikdə 3 istiqamətdə qruplaşdırmaq olar: mikroiqtisadiyyatın əsasları, makroiqtisadiyyatın əsasları və dövlətin iqtisadi tənzimləmə siyasətinin nəzəri ...
Menecerlər üçün iqtisadiyyat
Bu kurs müasir bank sektoru ilə bağlı nəzəri və praktiki məsələlərə giriş məqsədi daşıyır. İlk öncə, bankların maliyyə sistemində rolu və maliyyə vasitəçiliyinin əsas xüsusiyyətləri barədə məlumat verilir. Ardınca isə müasir dövrdə bankların əsas növləri və bundan asılı formalaşan fəaliyyət ...
Bank işi
Mən sizi iqtisadiyyatın  maraqlı sahələrindən biri olan inkişaf iqtisadiyyatı ilə tanış etmək istəyirəm. İnkişaf iqtisadiyyatı rifahın yaxşılaşmasına xidmət edən bütün   iqtisadi, sosial, siyasi, institusional məsələləri qarşılıqlı şəkildə öyrənir. Bazar mexanizmləri, dövlət və  özəl sektor ...
İnkişaf iqtisadiyyatı
Kursun məqsədi bank sistemi və maliyyə bazarı arasında qarşılıqlı əlaqə və onun makroiqtisadi effektlərinin öyrənilməsidir. Burada aktivlərin qiyməti, maliyyə bazarlarında faiz dərəcəsinin determinantları, zaman və risk strukturu, fond bazarı, rasional gözləntilər nəzəriyyəsi və s. kimi ...
Bank sistemi və maliyyə bazarları
İnsanlar istehlakçı, sahibkar və ya istehsal prosesinin iştirakçıları olaraq hər gün  mikroiqtisadiyyatın bir çox prinsiplərini təcrübədən keçirir və əslində onların seçimləri, qərarları  iqtisadi qanunauyğunluqlara əsaslanır.Sizin də bildiyiniz kimi bütün dünyada əhali sayı artdığı üçün tələb də...
Mikroiqtisadiyyat
"Statistika  fənninə giriş" kursuna xoş gəlmisiniz.Statistika fənni deyəndə bəlkə də bir çoxlarınız riyazi düsturlar, hesablamalar, ehtimallar və s. "Yox, bu mənlik deyil!" deyə düşünürsünüz. Bizim sizə tədqim etdiyimiz statistika kursunda siz statistik məlumatlarla və sorğularla  işləməyi, ...
Statistika
Müasir şirkətin məqsədi nədir və bu məqsədə çatmaq üçün şirkət hara investisiya etməlidir? Bu investisiyanı etmək üçün maliyyələşməni haradan tapmalıdır? Sonda, investisiyadan gəlirlər investorlar arasında necə bölüşdürülməlidir? Bu tip suallara cavab vermək üçün korporativ maliyyə fənni üzrə 15 ...
Korporativ maliyyə
Təlim haqqındaTəlim iştirakçıların ekonometrika elminin zaman sıraları bölməsinin xüsusən də modelləşdirmə və proqnozlaşdırma istiqamətində müasir tətbiqi üsullardan istifadə edərək bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədi daşıyır. Mühazirələr  zaman sıraları bölməsinin əsas nəzəri ...
Ekonometrik modelləşdirmə və proqnozlaşdırma
Kursun məqsədi beynəlxalq iqtisadiyyatın əsaslarına dair nəzəri və praktiki biliklər biliklər verməkdən ibarətdir. Benəlxalq iqtisadiyyat kursu 2 hissədən ibarətdir: beynəlxalq mikroiqtisadiyyat və beynəlxalq makroiqtisadiyyat. Beynəlxalq mikroiqtisadiyyat çərçivəsində biz əmtəələrin və istehsal ...
Beynəlxalq iqtisadiyyat